SDS Dzierżoniów

Przejdź do: Biuletyn Informacji Publicznej

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Informacje ogólne

Środowiskowy Dom Samopomocy w Dzierżonowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Środowiskowy Dom Samopomocy w Dzierżonowie i Biuletyn Informacji Publicznej.

 • Data publikacji strony internetowej: 2015-06-30

 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-23

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treść niedostępna

 1. materiały opublikowane zostały na stronie internetowej przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
 2. pochodzą z różnych źródeł ,co może się zdarzyć, że nie wszystkie pliki będą w pełni dostępne, np. może w nich brakować nagłówków lub opisów alternatywnych do tabel i grafik,
 3. mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu: cel
  • linku nie jest odpowiednio określony,
  • opublikowany załącznik może nie posiadać informacji na temat wielkości pliku czy formatu,
  • pewne grafiki nie zawierają tekstów alternatywnych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Data sporządzenia deklaracji: 2020-09-23

 • Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2024-03-08

Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny.

Nazwa podmiotu zewnętrznego

Firma Vobacom Sp. z o.o.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Agnieszka Petruk-Mika, a.petrukmika@sdsdzierzoniow.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 748303997. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Procedura wnioskowo-skargowa

Każdy ma prawo do zgłaszania uwag dotyczących dostępności cyfrowej strony lub jej elementu. Ponadto może zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu i wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie. Żądanie musi zawierać: dane kontaktowe osoby zgłaszającej, wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie, wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej. Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, nastąpi najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniania dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

Budynek główny (Nowowiejska 88) posiada dwa wejścia. Jedno z poziomu gruntu dostosowane dla osób poruszających się na wózku, o kulach czy balkoniku (drzwi duże, dwuskrzydłowe). Przy drzwiach znajduje się dzwonek, który umieszczony jest na wysokości umożliwiającej osobie na wózku inwalidzkim wezwanie pracownika ŚDS. Zaraz za drzwiami znajdują się schody, na których zamontowana jest platforma do przemieszczania się osób z niepełnosprawnościami. Drugie wejście do budynku nie jest dostosowane dla osób mających problem z chodzeniem lub poruszających się o kulach, balkoniku czy na wózku. Budynek pozbawiony progów. Budynek drugi (zielony – Nowowiejska 88a) posiada dwa wejścia (drzwi jednoskrzydłowe, szerokie). Do wejścia prowadzą schody oraz podjazd dla wózków inwalidzkich, znajdujący się przy schodach. Drugie wejście (drzwi szerokie) z poziomu gruntu prowadzi do Sali wielofunkcyjnej.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

Budynek główny - Korytarze w ośrodku są przestronne i umożliwiają swobodne poruszanie się osób z niepełnosprawnością ruchową (wózki, balkoniki, kule ortopedyczne). Po budynku można przemieszczać się schodami oraz windą. W windzie znajdują informacje w alfabecie brajla. Winda umożliwia korzystanie z piętra na którym znajdują się sale terapeutyczne oraz WC przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz piwnicy gdzie znajduje się szatnia, jadalnia, prysznice wraz z WC. Budynek drugi (zielony) - Budynek parterowy, bez barier architektonicznych. Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia na jednym poziomie. Budynek pozbawiony progów. Do Sali wielofunkcyjnej można dostać się schodami wewnątrz budynku lub z poziomu gruntu wychodząc na zewnątrz. Toalety wraz z prysznicem dla osób niepełnosprawnych znajdują się na jednej kondygnacji. W obu budynkach hole , korytarze i drzwi są przestronne i posiadają odpowiednią szerokość zapewniającą swobodne poruszane się osobom na wózkach inwalidzkich.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.

ŚDS nie dysponuje informacjami głosowymi. Dysponuje pętlą inducyjną (główny budynek).

Informacje o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Zgodnie z art. 20a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu: do obiektów użyteczności publicznej, w szczególności: budynków i ich otoczenia przeznaczonych na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości itp., a tym samym także do budynków ŚDS w Dzierżoniowie. Warunkiem wejścia na teren ŚDS z psem asystującym jest wyposażenia psa w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenie o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Za szkody wyrządzone przez psa asystującego odpowiada osoba niepełnosprawna. Właściciel psa nie jest zobowiązany do zakładania psu asystującemu kagańca oraz prowadzenia go na smyczy.

facebook