SDS Dzierżoniów

Przejdź do: Biuletyn Informacji Publicznej

O nas

Środowiskowy Dom Samopomocy w Dzierżoniowie jest ośrodkiem wsparcia dziennego,
przeznaczonym dla 55 osób, przewlekle psychicznie chorych – TYP A,
dla osób z niepełnosprawnością intelektualną – TYP B,
oraz dla osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych – TYP C.
Podstawowym zadaniem Domu jest zapewnienie uczestnikom oparcia społecznego pozwalającego na zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych,
usamodzielnienie i integrację społeczną.
Dom będąc jednostką wsparcia dziennego ma za zadanie poprawić funkcjonowanie uczestników poprzez indywidualne,
grupowe i środowiskowe oddziaływania terapeutyczno – aktywizujące
z uwzględnieniem ich indywidualnych możliwości przy jednoczesnym zachowaniu prawa do wolności, godności, suwerenności i samodzielności.
Uczestnikami Domu mogą być osoby, które ukończyły 18 rok życia zamieszkują na terenie miasta Dzierżoniowa.
Skierowanie do Domu odbywa się na podstawie decyzji administracyjnej, wydanej przez Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzierżoniowie,
na wniosek osoby zainteresowanej lub opiekuna prawnego.

facebook